Вътрешен правилник за посещение на фитнес клуб Канарата Пулс и Тежести

Правилник за посещение

Този Вътрешен правилник за посещение на фитнес клуб Канарата – Пулс и Тежести е в допълнение към Общите Условия за ползване и поръчка на услуги, предоставяни от Канарата ООД публикувани тук: https://kanarata.bg/obshti-usloviya и Потребителят се съгласява с валидността им и се задължава да спазва клаузите и на двата документа Общи Условия и Вътрешен правилник за посещение на фитнес клуб Канарата – Пулс и Тежести

1.Общи положения

1.1. Вратите на клуба са отворени за Вас ежедневно, освен на 1-и януари. Дневното работно време подлежи на промяна според сезона, моля проверете на рецепция. Можете да използвате залите и оборудването на Клуба само в работното му време. Влизането в Клуба се преустановява половин час преди затваряне.

1.2.Членството в клуба се заявява предварително или на място при първото посещение и се предоставя след изпълнение на всички заложени в правилника за дейността на клуба изисквания и приемане от кандидата на правилника на клуба. При приемане на нов член на същия се издава клубна карта или гривна за достъп.

1.3. Картата се активира за един, шест или дванадесет месеца от момента на заплащането й по договора.

1.3.1. Клиентът, активирал индивидуална карта, се съгласява с настоящите правила, а също така се задължава да ги спазва и да носи отговорност за тяхното нарушаване.

1.4. Картата дава право за неограничен брой посещения в течение на заплатения период.

1.5. Вашата членска карта е пропуск за Клуба. Показвайте я на рецепцията. Член или Гост на клуба, който няма клубна карта, е длъжен да покаже документ за самоличност или да кандидатства за членство.

1.6. За преиздаване на картата се заплаща такса от 10 лева.

1.7. По време на пребиваването си в Клуба, Членовете на клуба трябва да оставят личните вещи и дрехите си в шкафчетата. Влизането в залите на Клуба със спортни чанти, раници, пликове е забранено. Администрацията на Клуба не носи отговорност за вещи, оставени на територията на Клуба.

1.8. Забравени вещи се пазят на територията на Клуба за период от един месец, след това се предават на благотворителни организации или унищожават.

1.9. Заплащането на услугите се извършва използвайки дебитна или кредитна карта предварително в клиентския портал My.Kanarata.bg или по банков път в български лева.

1.10. Заплащането на услугите в брой не може да бъде извършено.

1.11. За Членовете на клуба срещу отделно заплащане се предлагат допълнителни услуги: индивидуални тренировки, фитнес класове и т.н. За ползването на допълнителни услуги е необходимо да уточните часа за посещение, да се запишете в клиентския портал My.Kanarata.bg и предварително да заплатите. Можете да отложите или отмените резервирана услуга най-малко 12 часа преди началото й. В противен случай заплатената сума на се връща. Картите за индивидуални тренировки имат срок на валидност (30 дни) и след изтичането се блокират.

1.12. Стойността на допълнителните услуги, както и тяхната продължителност, може да бъде променена по преценка на Администрацията на Клуба.

1.13 Управителят разглежда заявлението за членство и разрешава или отказва издаване на клубна карта и определя срока на валидност на членството  в рамките на 3 работни дни след извършване на проверка. При наличие на отказ кандидатът има право да обжалва за преразглеждане на решението. Не подлежи на апелация отказ на управителя да одобри членство и издаване на клубна карта, в случай че същия се основава на запълнен брой членове – определен с решение на ръководството на дружеството и спецификациите към тренажорите, което не позволява се осигури необезпокоявано използване на съоръженията от вече одобрените членове.

1.14. Преди да започнат заниманията, членовете на Клуба трябва да си направят медицински изследвания, а също така да преминат встъпителни инструктажи при инструкторите на клуба. Всички рискове за здравето си по време на самостоятелните занимания всеки член на Клуба поема сам.

1.15. За избягване на травми и вредни ефекти върху здравето, Ви препоръчваме да посещавате заниманията, да изпълнявате упражнения и да се подлагате на тренировъчни натоварвания, които отговарят на нивото на Вашата подготовка.

1.16. За тренировките в Клуба е необходимо да имате специално предназначени за тази цел дрехи и обувки. Не се разрешава влизане в помещенията на Клуба с връхни дрехи и обувки от улицата. Администрацията на Клуба няма да Ви допусне на тренировка с външни обувки.

1.17. При провеждане на клубните мероприятия (включително занимания на кардио тренажори) зоната, предназначена за тренировки, може да бъде ограничена.

1.18. Клубът си запазва правото в рамките на една година да затваря изцяло за провеждане на технически и други клубни мероприятия, но не повече от 10 дни на година. Дните при такова затваряне не се компенсират.

1.19. Членовете на Клуба имат право да използват предлаганите от Клуба услуги в съответствие с вида на членството си, определено по Договор.

1.20. Молим Ви да спазвате правилата за обща хигиена и чистота във всички помещения на Клуба. Не е разрешено внасянето на хранителни продукти, напитки, медикаменти в клуба. Не е разрешено да се храните на местата, предназначени за тренировки, в зоните за почивка и съблекалните. Не се разрешава провеждане на празнични срещи без съгласуване с администрацията.

1.21. След приключване на тренировките трябва да върнете използваното оборудване на  специално предназначените за това места. Членовете на Клуба носят материална отговорност при изгубване или повреждане на използвания от тях инвентар на Клуба, както и за нанасяне на щети на всякакво друго имущество на Клуба.

1.22. Членовете на клуба в рамките на неговата територия могат да ползват услугите само на инструкторите от клуб « Канарата Пулс и Тежести ». Провеждане на индивидуални тренировки от членове на Клуба не е разрешено. Използването на помещенията на Клуба от неговите членове с цел извличане на доходи или други облаги е забранено.

1.23. Самостоятелно използване на музикалната и другата специализирана апаратура не е разрешено.

1.24. Снимането с камера и фотоапарат без специалното разрешение на администрацията и присъстващите в помещението на клуба е забранено.

1.25. Гости се допускат в Клуба само с документ за самоличност.

1.26. Във всички помещения на Клуба не се пуши, както и непосредствено пред входовете на клуба.

1.27. Не е разрешено влизането в Клуба в нетрезво състояние, както и употребата на спиртни напитки и наркотични средства на територията на Клуба.

1.28. Администрацията не носи отговорност за целостта на автомобили на членовете и намиращото се в него имущество и за причинени щети по време на паркирането му в близост до клуба при посещения.

1.29. Клубът не носи отговорност за вреди, свързани с влошаване на здравето, ако здравословното състояние на някой Член на клуба се е влошило в резултат на остро заболяване, обостряне на травма, последици от претърпяна операция или хронично заболяване, които той е имал преди да посещава клуба.

1.30. Администрацията на Клуба не носи отговорност за вреди, причинени от действия (бездействия) на трети лица, както и в случай че причина за вредите, включително за здравето, е нарушаването на правилата за ползване на тренажорите и разпоредбите на настоящия Правилник.

1.31. Администрацията не носи отговорност за вреди, свързани с всякакво влошаване на здравето на някой Член на клуба и травми, представляващи резултат или получени в резултат на каквито и да било занимания, предлагани в клуба, в това число занимания във фитнес залата, залите за аеробика и т.н. Членовете на клуба изцяло поемат отговорността за своето здравословно състояние и здравословното състояние на непълнолетните си деца, които посещават Клуба заедно с тях. Никой член на клуба няма право да иска от Изпълнителя каквато и да било компенсация за морални, материални щети или увреждане на здравето на клубен член, както по време на действие на клубната карта, така и след изтичане на нейния срок, с изключение на случаите, пряко предвидени от действащото законодателство.

1.32. Удължаване срока на членуване в Клуба може да бъде направено преди изтичане на вече издадената карта.

1.33. Членовете на клуба нямат право да изискват връщане на пълната или частична стойност на Услугите, включително ако някой член на Клуба не е използвал предоставените услуги в периода на валидност на клубната му карта.

1.34. В случай на невъзможност да бъдат предоставени Услуги, ако това е следствие на  обстоятелства с непреодолима сила, както и в случай на реконструкция, ремонт на сградата или някоя нейна част, Клубът има право едностранно да предостави възможност за посещаване на друг Клуб от веригата и да осигури оказване на аналогични услуги от негова страна. Временната промяна на мястото за оказване на услугите не е основание за разтрогване на Договора.

1.35. В случай че Член на клуба наруши разпоредбите на Правилника за посещение на фитнес клуб « Канарата Пулс и Тежести », действието на клубната карта се прекратява едностранно по решение на администрацията на Клуба без връщане както на пълната, така и на частична стойност на услугите.

1.36. В случай на необходимост се допуска въвеждане от страна на администрацията на други, не предвидени в настоящия Правилник, вътрешни Правила за посещение на Клуба, за което Членовете на клуба се информират при посещението на Клуба.

1.37. Правилата на клуба и текущите административни обяви, окачени в клуба на общодостъпни места и на видно за всички място, са задължителни за спазване заедно с настоящия правилник.

1.38. В случай на повреждане или нанасяне на щети на имуществото на клуба, членовете на клуба са длъжни да възстановят стойността на повреденото имущество в пълен размер в течение 3 дни чрез заплащане в брой или по банков път.

1.39. Управителят може да откаже да допусне кандидат или член за еднократно посещение в случай, че в момента в клуба се намират повече от допустимото съгласно възможностите и пространството на съоръженията количество трениращи.

 2.Правила за посещение на фитнес залата

2.1. Към занимания във фитнес залата може да се пристъпи само след запознаване с настоящите правила за техническа безопасност.

2.2. До самостоятелни занимания във фитнес залата се допускат лица, навършили 16-годишна възраст.

2.3. Деца от 8 до 15 години могат да посещават фитнес залата само придружени от родители или упълномощени от семейството лица, не по-млади от 18 години или, ако изполват нает от клуба личен треньор.

2.4. Заниманията във фитнес залата са разрешени само с чисти спортни обувки, препоръчва се използването на удобни затворени обувки с гумени и неплъзгащи се подметки. Забранено е използването на обувки с висок ток, с кожени подметки, с шипове, трениране на бос крак или с отворени обувки.

2.5. Препоръчва се да сваляте от себе си предметите, които могат да представляват опасност при заниманията във фитнес залата (часовници, висящи обеци и т.н.), да изваждате от джобовете остри и всякакви други странични предмети.

2.6. При изпълняване на упражнения с щанга е необходимо да използвате защитно заключване.

Изпълняването на базови упражнения (изтласкване от лег, клекове с щанга) трябва да се извършва с пазене от страна на партньор или инструктор във фитнес залата.

2.7. Изпълняване на упражнения с утежняване или тежести, близки до максималното за даденото трениращо лице, се разрешава само при непосредствено пазене от опитен партньор или инструктор във фитнес залата.

2.8. С тежестите, щангите, гирите трябва да се борави крайно внимателно. Всички упражнения трябва да се изпълняват плавно, без резки усилия.

2.9. Забранено е да се хващат дискове, гири, лостове на щанги с влажни или потни ръце. Това може да доведе до изплъзване на тежестта от ръцете и падане.

2.10. Не се допуска претоварване на тренажорните уреди извън нормата с допълнителни тежести.

2.11. По залата трябва да се придвижвате бавно, без да преминавате в работната зона на други трениращи. Забранено е бягане, скачане или по какъвто и да било друг начин отвличане на вниманието на трениращите.

2.12. Забранено е да се работи с неизправни тренажори. В случай че откриете неизправност (прокъсване на въжето, механични повреди), трябва да уведомите инструктора на фитнес залата.

2.13. При изпълняване на базови упражнения (основна тяга, клякане и т.н.) трябва да се използва тренировъчен колан.

2.14. След привършване на упражненията трениращият е длъжен да прибере използваното от него спортно оборудване (дискове, гири, щанги, инвентар и т.н.) на специално предназначените места.

2.15. Забранено е да се пристъпва към занимания в залата при незараснали травми и общо неразположение. Ако по време на заниманията се почувствате зле, трябва да прекратите тренировката и да уведомите инструктора на фитнес залата.

2.16. Забранено е да докосвате движещите се части на устройствата със скрипец.

2.17. Упражнения със свободни тежести трябва да се изпълняват на разстояние не по-малко от 1,5-2 метра от стъкла и огледала.

2.18. Забранено е да се оставят бутилки с вода върху тренажори, включени към електрическата мрежа.

2.19. Необходимо е да внимавате дълги и свободни детайли от дрехите ви, връзки, кърпи да не попаднат върху движещите се части на тренажорите.

2.20. В началото на тренировката върху бягащата пътека трябва да застанете на подложките покрай движещата се лента, да зададете минимална скорост и да започнете тренировката след задвижването на лентата. Не трябва да слизате от тренажора преди пълното спиране на лентата.

2.21. Във фитнес залата не е разрешено да се тренира с непокрит торс.

2.22. По време на тренировките задължително трябва да се използват лични кърпи за постилане върху уредите, които се ползват с лежане, седене или облягане.

2.23. Използването и оставянето на храна в зоните, предназначени за тренировки, е забранено.

2.24. Забранено е самостоятелно да регулирате подовото отопление, климатичната и вентилационната система на залата, да подбирате музикалния съпровод и силата на звука.

2.25. При счупване или повреда на спортния инвентар трябва да прекратите заниманията и да уведомите инструктора на фитнес залата. Заниманията трябва да продължат само след отстраняване на неизправността или смяна на спортното оборудване (инвентара).

2.26. Молим да настроите Вашите мобилни средства на режим «без звук».

2.27. Не се допуска умишлено пускане на уреди и свободни тежести на пода, хвърлянето им или засилването към пода или стените на клуба. Изпускането на уреди и свободни тежести трябва да се избягва, като за целта членовете са длъжни да извършват реална преценка на възможностите си при избиране на свободни тежести.

 3.Правила за посещение на спортната зала (залата за групови програми и класове)

3.1. Не е разрешено влизане в залите с обувки, които могат да разрушат специалното покритие на пода, по друг начин да променят неговите свойства, да оставят следи. Заниманията в специалните групи (йога, пилатес) се провеждат на бос крак.

3.2. Груповите занимания се провеждат по график, който може да бъде своевременно променен от администрацията на Клуба. Необходимо е да идвате на заниманията по графика, без да закъснявате. Закъснението за занимание повече от 10 минути, както и несъответствието с нивото на подготовка, дават право на инструктора да не ви допусне на провежданото занимание.

3.3. Администрацията има право да смени обявения в графика инструктор и да внася промени в графика на груповите занимания по всяко време.

3.4. На груповите занимания е забранено да се използва собствена хореография и свободни тежести без съответната команда на инструктора.

3.5. Забранено е да се запазват места в залите за групови програми.

3.6. Много ви молим да не използвате парфюмерийни средства с остър мирис.

3.7. Препоръчваме да посещавате заниманията със специални затворени спортни обувки и удобни дрехи.

3.8. Груповите занимания се провеждат строго по график, утвърден от администрацията на клуба.

3.9. Забранено е присъствието в залата по време на индивидуалните тренировки.

3.10. В залата е забранено да се провеждат различни спаринги, да се отработва техника на хвърляне, болезнени хватки в отсъствие на треньора. Това може да доведе до сериозни травми и повреждане имуществото на клуба.

3.11. В отсъствие на треньора е забранено използването на музикалното оборудване.

3.12. Използваният от Вас инвентар след тренировката трябва да бъде прибран на място. Пластмасовите чашки и отпадъците се изхвърлят в контейнера.

3.13. Не се препоръчва да посещавате залата за единоборства при неразположение и недобро здраве.

3.14. Фитнес клубът не носи отговорност, ако причина за увреждане на Вашето здраве е нарушаването на правилата за посещение на залата за единоборства или самостоятелният избор на неподходящо натоварване и методики.

3.15. Не трябва да идвате на тренировка с пръстени, обеци, часовници, верижки и други накити;

3.16. По време на заниманията трябва да спазвате реда и дисциплината.

3.17. Забранено е извършването на действия, които водят до повреждане на оборудването.

3.18. Категорично е забранено пушенето, носенето и употребата на алкохолни напитки и наркотични вещества.

3.19. За избягване на травми и за комфортни усещания посещавайте занимания, които отговарят на Вашето ниво на подготовка.

4 Правила за посещение на Клуба от деца

4.1. Деца до 8 години не се допускат в Клуба.

4.2. Деца до 16 години посещават Клуба само придружени от родителите или след наемане на личен треньор.

4.3. Допускат се също така еднократни платени посещения заедно с родители, посетили Клуба за еднократно платено занимание, или с родители, имащи клубна карта.

4.4. Родителите (или упълномощеното лице) носят персонална отговорност за децата на територията на Клуба.

4.5. Молим да обличате децата с подходящи удобни дрехи и обувки.

4.6. Не се допуска носене на хранителни продукти и употребата им по време на заниманията, както и в другите помещения на Клуба, ползвайте услугите на фитнес бара.

4.7. С цел да се избегне инфектиране на децата в Клуба, молим да оставите детето вкъщи в следните случаи:

  • ако детето има хрема, кашлица, болно гърло или друго инфекциозно заболяване; висока температура
  • ако детето има разстройство, гадене или друго чревно неразположение;
  • ако детето има обрив, незараснали рани.

4.8. Деца под 16 години могат да посещават фитнес залата само с индивидуален треньор след предварително споразумение.

4.9. Самостоятелно на тренажорите могат да се занимават деца над 16 години при задължително присъствие на инструктор.

4.10. На родителите не се разрешава да се намесват в процеса на заниманията, провеждани от треньора, да дават команди или по друг начин да отвличат вниманието на занимаващите се деца. Разговор с детето може да се води само след края на заниманието.

4.11. Групови занимания за възрастни могат да се посещават от деца над 16 години само по персонална препоръка на фитнес консултанта на Клуба.

Детето трябва да бъде абсолютно здраво. Знаем, че тези изисквания могат да Ви се сторят прекалено придирчиви, но повярвайте, ние искаме Вашето дете да остане здраво и да се чувства комфортно в нашия Клуб.

  1. Членството може да бъде отнето от ръководството /и клубната карта подлежи на връщане/ при тежко еднократно или системно нарушаване на: ПРАВИЛАТА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ФИТНЕС ЗАЛА, ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА СПОРТНА ЗАЛА, ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА КЛУБА ОТ ДЕЦА; поведение пречещо на останалите членове на клуба да осъществяват спокойно дейностите или отдиха, установено посещение в състояние на алкохолно или наркотично опиянение, установено дискриминационно поведение спрямо останалите членове, незаплащане на съответните такси и др.

5.1. Членството може да бъде прекратено и при злоупотреба с изполването на душовете и съблекалните в клуба. Неправомерната или прекомерна употреба на душове, продължителния престой в душовете или употреба на вода, което може да доведе до възпрепяствие други членове да ползват душовете за повече от общоприетото.

5.2. Администрацията на Клуба не носи отговорност за каквито и да било неблагоприятни последствия, възникнали по вина на членове на Клуба и техните деца, свързани с нарушаване на разпоредбите на настоящия Правилник.