Политика на поверителност на КАНАРАТА ООД

Политика на поверителност

Следната терминология се прилага към настоящите Общи условия, известие за декларации за поверителност и отказ от отговорност и всяко или всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Ваш“ се отнася до вас, лицето, което е осъществило достъп до този уеб сайт и приема Общите условия на компанията. „Компанията“, „Ние“, „Ние“ и „Ние“, се отнася до нашата компания. „Страна“, „Страните“ или „Ние“ се отнася както до Клиента, така и до нас, или до Клиента, или до нас. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и отчитането на плащанията, необходими за извършване на процеса на нашата помощ на Клиента по най-подходящия начин, било то чрез официални срещи с определена продължителност или по друг начин, с изрична цел да се отговори на Необходимост на клиента по отношение на предоставянето на посочените услуги / продукти на компанията в съответствие с и при спазване на преобладаващото законодателство на Европейския съюз. Всяко използване на горепосочената терминология или други думи в единствено число, множествено число, капитализация и / или той / тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото.

Декларация за поверителност

Ние се ангажираме да защитаваме поверителността ви. Упълномощените служители в компанията на база нужда да се знае използват само информацията, събрана от отделни клиенти. Ние непрекъснато преглеждаме нашите системи и данни, за да осигурим възможно най-доброто обслужване на нашите клиенти. Парламентът е създал конкретни нарушения за неразрешени действия срещу компютърни системи и данни. Ние ще разследваме каквито и да било действия с оглед на съдебно преследване и / или налагане на граждански производства за възстановяване на щети срещу отговорниците.

Конфиденциалност

Всяка информация относно Клиента и съответните му клиентски записи може да бъде предадена на трети лица. Записите на клиентите обаче се считат за поверителни и следователно няма да бъдат разкривани на трети лица, различни от [нашия производител / доставчик (ци)], ако това е законосъобразно изискано от компетентните органи. Клиентите имат право да искат да видят и копират всички и всички клиентски записи, които поддържаме, при условие, че ни бъде дадено разумно предупреждение за такова искане. От клиентите се изисква да съхраняват копия от всяка литература, издадена във връзка с предоставянето на нашите услуги. Когато е уместно, ние ще издадем на Клиенти подходяща писмена информация, листовки или копия на записи, като част от договорен договор, в полза на двете страни.

Няма да продаваме, да споделяме или да даваме под наем личната ви информация на никое трето лице или да използваме вашия имейл адрес за нежелана поща. Всички изпратени от тази фирма имейли ще бъдат само във връзка с предоставянето на договорени услуги и продукти.

Отричане на отговорност

Изключения и ограничения
Информацията в този уебсайт се предоставя на база „както е“. В най-пълна степен, разрешена от закона, тази фирма:
изключва всички декларации и гаранции, свързани с този уебсайт и неговото съдържание, или което е или може да бъде предоставено от всякакви филиали или всяка друга трета страна, включително във връзка с всякакви неточности или пропуски в този уебсайт и / или в литературата на компанията; и
изключва всякаква отговорност за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този сайт. Това включва, без ограничение, директни загуби, загуба на бизнес или печалби (независимо дали загубата на такива печалби е предвидима, възниква в нормалния ход на нещата или сте уведомили тази компания за възможността за такава потенциална загуба), причинени щети към компютъра, компютърен софтуер, системи и програми и данните за тях, или други преки или косвени, последващи и случайни щети.

Тази компания обаче не изключва отговорността за смърт или телесна повреда, причинена от нейната небрежност. Горните изключения и ограничения се отнасят само до разрешената от закона степен. Нито едно от вашите законови права като потребител не е засегнато.

Анулиране

Необходимо е минимално изискване за анулиране на резервацията от 24 часа. Уведомяване, например лично, чрез електронна поща, „текстово съобщение“ на мобилен телефон и / или факс, или по какъвто и да е друг начин, ще бъдат приети при писмено потвърждение. Ние си запазваме правото да заплатим такса, за да покрием всички последващи административни разходи.

Прекратяване на споразуменията и политика за възстановяване на суми

Както Клиентът, така и ние самите имаме право да прекратим всяко споразумение за услуги по каквато и да е причина, включително прекратяването на услуги, които вече са в ход. Не се предлагат възстановявания, когато се счита, че Услугата е започнала и е, за всички намерения и цели, в ход. Всички суми, които са ни изплатени и представляват плащане по отношение на предоставянето на неизползвани Услуги, ще бъдат възстановени.

Наличност

Освен ако не е посочено друго, услугите, предлагани на този сайт, са достъпни само в рамките на България или във връзка с публикации от България. Цялата реклама е предназначена единствено за пазара на България. Вие изцяло носите отговорност за оценяването на годността за конкретна цел на всички изтегляния, програми и текст, достъпни чрез този сайт. Преразпределянето или повторното публикуване на която и да е част от този сайт или неговото съдържание е забранено, включително чрез рамкиране или други подобни или други средства, без изричното писмено съгласие на компанията. Дружеството не гарантира, че услугата от този сайт ще бъде непрекъснато, своевременно или без грешки, въпреки че е предоставена на най-добра способност. С използването на тази услуга вие по този начин обезщетите тази компания, нейните служители, агенти и филиали срещу всяка загуба или повреда по какъвто и да е начин.

Лог файлове
Използваме IP адреси за анализиране на тенденциите, администриране на сайта, проследяване на движението на потребителите и събиране на широка демографска информация за обща употреба. IP адресите не са свързани с лична информация. Освен това, за администриране на системи, откриване на модели за използване и за отстраняване на проблеми, нашите уеб сървъри автоматично регистрират стандартна информация за достъп, включително тип на браузъра, време за достъп / отворена поща, заявка за URL адрес и URL адрес за препращане. Тази информация не се споделя с трети страни и се използва само в рамките на тази фирма на база необходимост да се знае. Всяка индивидуално идентифицируема информация, свързана с тези данни, никога няма да се използва по никакъв начин, различен от посочения по-горе, без вашето изрично разрешение.

Бисквитки

Подобно на повечето интерактивни уеб сайтове, уебсайтът на тази фирма използва „бисквитки“, за да ни позволи да извличаме подробности за всяко посещение. Бисквитките се използват в някои области на нашия сайт, за да се даде възможност за функционалност на тази област и лекота на използване за тези, които посещават. Някои от нашите партньорски партньори също могат да използват „бисквитки“.

Връзки към този уебсайт
Нямате право да създавате връзка към която и да е страница на този уебсайт без предварително писмено съгласие. Ако създадете връзка към страница от този уебсайт, направете това на свой собствен риск и изключенията и ограниченията, изложени по-горе, ще важат за използването на този уебсайт, като се свържете с него.

Връзки от този уебсайт

Ние не наблюдаваме или преглеждаме съдържанието на уебсайтовете на други страни, към които е свързан този уебсайт. Изразените мнения или материалите, които се появяват на такива уеб сайтове, не са непременно споделени или подкрепени от нас и не трябва да се разглеждат като издател на такива мнения или материали. Моля, имайте предвид, че не носим отговорност за практиките за поверителност или съдържанието на тези сайтове. Насърчаваме нашите потребители да знаят, когато напуснат сайта ни и да прочетат декларациите за поверителност на тези сайтове. Преди да разкриете лична информация за тях, трябва да оцените сигурността и надеждността на всеки друг сайт, свързан с този сайт или достъпен сам чрез този сайт. Тази компания няма да поеме никаква отговорност за каквито и да било загуби или щети по какъвто и да било начин, независимо от причините, произтичащи от разкриването на лична информация на трети лица.

Съобщение за авторски права

Авторските права и други съответни права върху интелектуална собственост съществуват върху целия текст, свързан с услугите на Компанията и пълното съдържание на този сайт.

Логото на тази фирма е регистрирана търговска марка на тази фирма в България, Великобритания и други страни.

Предаване на информация

Имаме няколко различни имейл адреса за различни заявки. Тези и други данни за връзка могат да бъдат намерени на линка „Свържете се с нас“ на нашия уеб сайт или чрез фирмената литература или чрез посочените от фирмата телефонни, факсимилни или мобилни телефонни номера.

Това дружество е регистрирано в Република България, Номер 206187815.

Форсмажорни обстоятелства

Нито една от страните не носи отговорност пред другата страна за всяко неизпълнение на каквото и да е задължение по което и да е споразумение, което се дължи на събитие извън контрола на тази страна, включително, но без да се ограничава до някакъв акт на Бог, тероризъм, война, политически бунтове, въстание, бунт , граждански вълнения, акт на гражданска или военна власт, въстание, земетресение, наводнение или всяка друга природна или предизвикана от човека евентуалност извън нашия контрол, която води до прекратяване на сключено споразумение или договор, и което не би могло да бъде разумно предвидено. Всяка страна, засегната от такова събитие, незабавно информира другата страна за тях и полага всички разумни усилия, за да се съобрази с условията на всяко споразумение, съдържащо се в нея.

Отказ от права

Неуспехът на която и да е страна да настоява за стриктно изпълнение на която и да е разпоредба на настоящото споразумение или за неизпълнение на някое от страните да упражнява каквото и да е право или средство за правна защита, на което то или те имат право по силата на настоящия договор, не представлява отказ от нея и намаляване на задълженията по настоящото или всяко споразумение. Премахването на някоя от разпоредбите на настоящото или на което и да е Споразумение няма да бъде ефективно, освен ако не е изрично посочено, че то е такова и е подписано от двете страни.

Общи условия

Законодателството на Република България уреждат тези условия. С достъпа до този уебсайт [и с помощта на нашите услуги / закупуване на нашите продукти] вие се съгласявате с тези условия и с изключителната юрисдикция на Република България по всички спорове, произтичащи от такъв достъп. Ако някоя от тези условия се счита за невалидна или неприложима по някаква причина (включително, но не само, изключенията и ограниченията, посочени по-горе), тогава невалидната или неприложима разпоредба ще бъде прекъсната от тези условия, а останалите условия ще продължат да се прилагат. Неуспехът на Дружеството да прилага някое от разпоредбите, посочени в настоящите Общи условия и всяко Споразумение, или невъзможността да прекрати възможността да бъде прекратено, не може да се тълкува като отказ от такива разпоредби и няма да се отрази на валидността на настоящите Общи условия или на което и да е Споразумение или която и да е част от него, или правото след това да прилага всяка една от разпоредбите. Тези Общи условия не могат да бъдат изменяни, променяни, променяни или допълвани освен в писмена форма и подписани от надлежно упълномощени представители на Дружеството.

Уведомяване за промени

Компанията си запазва правото да променя тези условия от време на време, както сметне за уместно, и продължаващото използване на сайта ще означава, че приемате каквито и да е корекции в тези условия. Ако има промени в правилата ни за поверителност, ще обявим, че тези промени са направени на нашата начална страница и на други ключови страници на нашия сайт. Ако има каквито и да е промени в начина, по който използваме персонално идентифицируемата информация на нашите клиенти, уведомяване по електронна поща или пощенска поща ще бъде направено на засегнатите от тази промяна. Всички промени в правилата ни за поверителност ще бъдат публикувани на нашия уебсайт 30 дни преди извършването на тези промени. Следователно се препоръчва да преглеждате отново това изявление редовно.

Тези Общи условия са част от Споразумението между Клиента и нас самите. Вашият достъп до този сайт и / или извършването на резервация или споразумение показва вашето разбиране, съгласие и приемане на Известието за отказ от отговорност и пълните Общи условия, съдържащи се в него. Вашите законови права на потребителите не са засегнати.