Правила и Общи Условия за участие в курсове по оцеляване

А. ПРАВИЛА:
I. УЧАСТНИЦИ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ДОПУСКАНЕ ДО КУРСА:


1. Само участниците в курса, които са заплатили таксата изцяло и имат нужното оборудване, облекло и обувки могат да присъстват и да вземат участие.2. Не се допускат домашни любимци.
3. Еднодневният курс не е подходящ за деца под 6 г., препоръчително е да имате навършени 8 години.
4. Децата до 15 години включително, трябва да бъдат с родител или пълнолетен настойник, който е записан за участие в курса и участва с тях.
5. Най-ниската позволена възраст, с придружаващ пълнолетен участник е 8 за тридневния курс и 16 г. за шестдневния курс, без или с придружител и писмено разрешение от родителите или настойниците.
6. Проблеми с мобилността или медицински проблеми на участниците ще бъдат взети под внимание, ако бъдете допуснати до курса. Без възстановяване, ако не сме в състояние да Ви приемем. Трябва да можете да се движите свободно в гората без помощ и в добра физическа и психическа форма и в добро здраве, за да можете да лагерувате и да извършвате физически труд всеки ден съответно в продължение на 3 или 6 дни. Като включим задължително възможности да носите и цепите дърва за собствен огън, да носите вода и да готвите за себе си.


II. ОБОРУДВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА УКАЗАНИЯ ОТ КАНАРАТА ООД
1. Канарата ООД посочва общ списък с необходимото оборудване, облекло и други принадлежности на сайта си, както и допълнително изпраща подробни инструкции и описание по имейл до участника с вещите, кито трябва да носи по време на курса. В случай че има неяснота по вещите и оборудването осатва като задължение на участника да изясни с представител на Канарата ООД, какво се очаква от него/нея за оборудване и облекло навреме и преди старта на курса. В лучай, че участник не е успял да извърши това свое задължение, Канарата ООД не носи отговорност и няма да възстанови суми по платени такси за курса или каквито и да е други разходи, които може да сте направили.
2. Ако не се явите подготвен или не успеете да набавите необходимото оборудване, това може да доведе до недопускането ви до курса без възстановяване на сумата, която сте заплатили или на каквито и да е други разходи, които може да сте направили. Инструкторът прави преценка дали имате подходящо облекло, обувки и оборудване за да ви допусне до курса и при възможност ще ви предосатви опция за набавянето му в деня на оценката. Решението за недопускане е крайно и не подлежи на обжалване. Недопускане до курса не води до осигуряване на достъп до друг курс без допълнително заплащане.
3. Неспазването на инструкциите и всички указания на ръководителя на курса, включително инструкциите за здраве и безопасност и ежедневните задачи, ще доведе до незабавното прекратяване на участието ви в курса и отстраняване от курса без възстановяване на сумата, която сте заплатили или на каквито и да е други разходи, които може да сте направили.


III. ПОЕТАПНО КЛАСИРАНЕ В КУРСА, ОЦЕНКА И ЗАВЪРШВАНЕ
1.  Многодневният курс е проектиран с поетапно класиране и допускане до следващото ниво – трябва да достигнете до задоволително ниво определено от вашия инструктор, преди да бъдете допуснати до следващия етап – ако не сте готови да преминете, който и да е етап, ще бъдете освободен от курса незабавно, без каквото и да е пълно или частично възстановяване на сумата, която сте заплатили или на каквито и да е други разходи, които може да сте направили.
2. Завършването на курса в неговата цялост не е гарантирано поради някоя или всички от следните причини, при които няма да бъдат възстановени сумите, които сте заплатили за курса или каквито и да е допълнителни разходи които може да сте направили във връзка с курса: неблагоприятни метеорологични условия – по наша преценка, природни бедствия, указания на местни или централни власти или съвет за спиране на дейности в района от горски надзиратели, полиция, военни и т.н., ако не можете да изпълните всички инструкции за курса или дейностите или етапите от курса по наша преценка, отказа си да завършите всички или някоя от дейностите, нарушавайки правилата на курса, спешни медицински състояния или състояния от вас или сериозна медицинска спешност от който и да е състудент, от съображения за безопасност, ако курсът сериозно ще попречи на местния див живот в района поради миграция или подобно събитие, всяка друга обективна причина, която имаме не не сме могли да предвидим тук, но в противен случай ще се счете за неразумно или нереалистично да завършим курса.

IV. ПОВЕДЕНИЕ И РЕД ПО ВРЕМЕ НА КУРСА И КОНСЕРВАЦИЯ
1.  Пристигането за курса на посоченото от Канарата ООД място за начало на курса е не по-късно от 15 минути преди обявения час и дата за започване на курса. Всяко закъснение по каквато и да е причина може да доведе до отказ за участие без възстановяване на сумата, която сте заплатили или на каквито и да е други разходи, които може да сте направили.
2.  Прекъсване или създаване на безпорядък по време на практическите и теоретични занятия, като използване на мобилни телефони, говорене или пращане и получаване на съобщения, не е позволено. Ще бъдете помолени вашите телефони да бъдат в безшумен режим или изкючени напълно за да няма смущения на ежедневните задачи и дейности. Ако очаквате спешно телефонно повикване по някаква причина, моля, информирайте вашия инструктор и поддържайте телефона си в режим на вибрация, ако е възможно. Прекъсването може да доведе до незабаното ви освобождаване от курса без възстановяване на сумата, която сте заплатили или на каквито и да е други разходи, които може да сте направили.
3.  Съществуват строги правила за опазване на горите и природата, които включват, но не се ограничават до контрол на огъня и лична отговорност, събиране и съхранение на личните отпадъци и тяхното отстраняване от природата и правилното им изхвърляне, забрана за унищожаване на живи дървета, забранено ловуване, изгаряне на отпадъци, изгаряне на пластмаси или други вредни материали, с изключение на контролиране демонстрация за целите на курса по оцеляване. Забранено е увреждане или нараняване на горски животни и растителен живот, с изключение на подходящи и приети за употреба и незащитени видове, като коприва и други подобни за демонстрационни цели и за целите на курса в контролирана среда и количество. Без замърсяване на потоци или околности от всякакъв вид. В края на курса природата се оставя във вида, в който е намерена преди началото на курса и това е задължение на всички участници – без изоставяне на постоянни или временни конструкции или изкопаване на дупки – всичко трябва да се възстанови в природата, без да се оставят следи от човешка дейност. Няма да се считате за успешно приключили курса, докато не помогнете за възстановяване на природата и заличаване на оставените от вас и вашите съ-курсанти следи.
4.  Не се разрешава напускане на лагера през цялото времетраене на курса, освен при спешни случаи, като медицинска или лична спешност. Забранено е напускане на лагера, без да сте уведомили инструктора – няма да бъдете допуснати обратно в курса и няма да се считате за завършили курса, ако го направите.
5.Не се допуска агресивно или неуважително поведение спрямо други курсанти или инструкторите, това ще доведе до незабавното ви прекратяване на участие в курса, отстраняването ви от района на лагера, без възстановяване на сумата, която сте заплатили или на каквито и да е други разходи, които може да сте направили.
6. Трябва да се спазват тоалетните процедури и правила за намаляване на замърсяването на оклоната среда и предотвартяване на заболявания и инфекции или пренаснето на зарази към растителни или животински видове.


V. РИСК ЗА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА
1.Специализирани диетични изисквания, алергии и всякакви медицински състояния, които може да имате трябва да бъдат декларирани при записване в курса. Всяко състояние, което може да имате и да се влоши в определен момент по време на курса, разбира се, може да доведе до вашето освобождаване от курса без възстановяване на сумата, която сте заплатили или на каквито и да е други разходи, които може да сте направили. Вие носите пълната отговорност да контролирате здравословните си проблеми по време на курса, ако имате такива, и да избягвате алергични реакции и други възможни медицински проблеми или наранявания от всякакъв характер. Трябва да информате инструктора си незабавно при влошаване на здравословното си състояние или невъзможност да продължите курса по всякакви причини. Ще ви бъде оказано съдействие до границите на нашите способности.
2.Курсовите дейности за оцеляване и лагеруването в дивата природа носят известен риск за вашето здраве и живот или нараняване на себе си и другите около вас. Включително, но не изчерпателно до стомашно разстройство, диария, повръщане при хранително отравяне или други, нападение от диви животни или ухапване от отровни змии, ухапвания от животни или насекоми, измръзване, прегряване, дехидратация, глад, порязвания и натъртвания, сериозни срязвания и повреди на тялото, като отрязани пръсти или крайници, разкъсвания от инциденти с ножа върху себе си или околните, изгаряния на кожата от излагане на слънце или измръзване или от огън, изгаряния на кожата от лагерен огън, горски пожари, заразяване с паразити и вредни бактерии, заразяване с болест или риск от инфекция на отворени рани, риск от сериозно нараняване или смърт. Канарата ООД и нейните инструктори ще направят всичко по силите си, за да предотвратят всички горепосочените рискове за вас и вашите съкурсанти и са осигурили безопасна и възможно най-безрискова среда за продължителността на курсовете, но не можем да гарантираме нито поемаме отговорност ако гореизброените се случат на вас или станете свидетел на инцидент или злощастие на съкурсант или инструктор. Ако смятаме, че рискът се е увеличил поради естествени условия, като неблагоприятни метеорологични условия, присъствие на опасни животни, други природни бедствия и т.н., ние имаме правото незабавно да преустановим курса и/или да преместим локацията на обучение или да се преместим в по-контролирана вътрешна или частично вътрешна среда, за да можем да продължим да провеждаме курса или да отложим остатъка от курса зa по-късна дата, като разходите за спане на закрито или пътните разходи ще бъдат в допълнение към вашата такса за курс, която трябва да платите предварително лично. Гарантирате, че няма да търсите гражданска отговорност от Канарата ООД или лично от нашите инструктори за всякакви наранявания, здравословни проблеми или усложнения или в случай вашата смърт декларирате, че не изявявате желание вашите наследници, близки, роднини или приятели да търсят подобна отговорност, ако това се дължи на действия или бездействие на вас или вашите съкурсанти по време на курса. Всички неправомерни или незаконни действия на инструкторите се изключват.

VI. СНИМКОВИ МАТЕРИАЛИ, ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ И АВТОРСКИ И КОМЕРСИАЛНИ ПРАВА

  1. Видео и аудио записи извършвани от ученици по време на часовете и практическите дейности не са разрешени и всички права на видео и аудио записи ще принадлежат на Канарата ООД за лична или търговска употреба от Канарата ООД. Нямате право да правите видео и аудио записи без изричното разрешение на инструктора и вашите съ-курсанти по време на курса и нямате право да публикувате такива записи онлайн или за публичен достъп. Всички права на такива неразрешени действия ще принадлежат на Канарата ООД и вие се отказвате от всички авторски права. Инструкторът може по свое усмотрение да ви позволи да направите разумно количество неподвижни снимки или кратки видео записи за лична употреба или използване в социални медии без право на комерсиална употреба и по тяхна преценка позволяват видеозапис, когато правите дейности част от курса, когато сте напълно самоизолирани по време на шестдневния курс.

2. Канарата ООД може да извършва видеозаписи и снимки на част от курса с цел качество и безопасност, както и за търговска употреба. Самоличността ви няма да бъде оповестена без ваше съгласие, но лицето и личността ви може да бъдат разпознаваеми. Канарата ООД ще запази всички търговски права и права на такива записи и може да ги използва за рекламни и други цели. Давате изричното си съгласие и подписвате допълнителна декларация че сте съгласни с това условие и че се отказвате от всякакви авторски и комерсиолнаи права върху тези записи и снимки. Ако не сте съгласни с тази клауза и не желатет ваши снимки и видео да се позвлат и правят от Канарата ООД, можете да си запазите частен курс по оцеляване срещу специфично договорена такса за частен курс.

VII. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ ТАКСИ

  1. Възстановявания на платени такси за курса се предоставят в пълен размер, ако не сме в състояние да започнем курса или не сме започнали курса или е трябвало да прекратим курса в рамките на два часа след срока на започване поради някаква причина. Ние не сме длъжни да посочим точната причина за невъзмножноста да започнете или продължите курса. Възстановяванията са само за таксата за основния курс, без възстановяване на пътни, нощувки или други разходи, които може да сте направили или да сте претъпрли други загуби от прекратяването на курса. Не се възтсановяват разходи за материали, оборудване или храна, които може да сте закупили от нас или други.

Б. ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Клиентът ще обезщети изцяло Канарата ООД срещу всяка загуба за компанията, произтичаща от искове, направени от трети страни, като собственици на имоти, държавни институции, общини, горски и земеделкски стопанства, резервти и други срещу компанията в резултат на каквито и да било действия на клиента, независимо дали са причинени щети на имущество, неплащане на обезщетение на собственика на имота при щета или по какъвто и да е начин по друг начин.
2.  Докато Канарата ООД полага най-добрите възможни усилия, за да гарантира точността на цялата предоставена информация и подробностите за курсовете се дават добросъвестно, не се дава гаранция за тяхната точност и не поемаме отговорност или вина за загуби или щети, произтичащи от предоставената информация или изявления, направени устно или писмено.
3. Канарата ООД не може да даде гаранция или обещание за състоянието на имотите на собствениците, ако курсът се провежда на частен имот, нито гаранция за състоянието на лагера, ако курсът се провежда на обществен или в горски район. Канарата ООД няма да носи отговорност за никакви действия, пренебрегване или неизпълнение от страна на собствениците или друго лице, или повреда на каквито и да е имоти, нито за никакви злополуки, щети, загуби, наранявания, разходи или неудобства дали на лице или имущество, което клиентът или друго лице може да пострада или да понесе.
4. Канарата ООД си запазва правото да откаже достъп до дейности и / или настаняване или за своя сметка, или от името на собствениците. В такива случаи всякаква отговорност на Канарата ООД и собствениците спира.
5. Клиентът носи отговорност пред собственика за всякакви загуби, разходи, разходи или искове, произтичащи от каквито и да е щети, причинени на имоти чрез умишлено или небрежно действие или бездействие на клиента или на всяко лице в неговата / нейната страна. Ако в резултат на такива щети трябва да се поправят имоти или да се замени някое от съдържанията, тогава клиентът е отговорен за заплащането на разумните разходи за това.
6. Резервацията се прави, като се разбира, че курсът е достъпен за клиента на посочените дати. Ако по някаква причина извън контрола на Канарата ООД (например пожар, щети от буря, болест, тероризъм, продажба или отнемане на земята от собственика по каквато и да е причина и т.н.) пакетът не е наличен на датата, на която е резервиран, Канарата ООД, ще положи най-добрите си усилия да предоставят алтернативен курс на клиента, но не могат да гарантират, че такъв ще бъде предоставен и ако такъв не може да бъде намерен или не е подходящ за клиента, тогава всички суми, платени от клиента, се връщат изцяло. Канарата ООД не носи отговорност за каквито и да било последващи загуби, разходи, неудобства или по друг начин, произтичащи от такава липса или непригодност и клиентът няма да има иск срещу тях. Платените курсове започват в рамките на 12 месеца след плащането. Клиентът трябва да уведоми Канарата ООД в рамките на седем дни след като му бъде предложен алтернативен курс, независимо дали е приемлив. Ако алтернативният курс е по-скъп, Канарата ООД си запазва правото да начисли разликата в цената.
7.  Подаването на подписан формуляр за резервация, интернет продажба или телефонна резервация с депозит, платен в брой, по банков път, с наложен платеж или кредитна / дебитна карта, ще се счита за приемане на тези условия и потвърждение на подробностите и условията във формуляра за резервация. Лицето, което подписва формуляра за резервация, гарантира, че е упълномощено да се съгласи с условията на Канарата ООД и действа от името на всички лица, включително заменените или които се присъединят към групата по-късно. Лицето, което подписва формуляра за резервация, е отговорно да гарантира, че всички лица в пакета спазват правилата и условията и във всяко отношение.
8. Ако по някаква причина клиентът не е доволен от курса и услугите на компанията трябва да се свърже в рамките на 5 работни дни, за да може проблемът да бъде отстранен незабавно. При никакви обстоятелства отговорността на Канарата ООД няма да надвиши цената, платена за пакета.
9. Депозитът или пълната цена се изисква с формуляра за резервация. Ако формулярът за резервация е изпратен осем седмици или по-малко преди началото на пакета, тогава пълното плащане трябва да бъде изпратено заедно с формуляра за резервация. Ако Канарата ООД не може да приеме резервацията, пълната сума се връща в рамките на 14 дни. Ако се приеме резервация, клиентът носи отговорност за платежния баланс за целия период на пакета, който трябва да бъде платен осем седмици преди пакета. Когато платежният баланс бъде изплатен, ще бъдат изпратени окончателни подробности за пакета с указания за курса. Стойностите на брошурата или посочени на уеб сайта са валутни цени. Депозити не подлежат на възстановяване. Ако клиентът не може да присъства на курс и трябва да се откаже в рамките на осем седмици от началото на курса, той губи платения остатък или носи отговорност за остатъка, който трябва да бъде платен.
10. В тези условия: а) Изразът „Собственикът“ означава лицето или лицата, които притежават земята, върху която се провежда курсът. б) Изразът „клиент“ означава лицето, подписало формуляра за резервация. в) Изразът „Собственост“ означава всяка земя, помещение или съдържание от тях или всеки предмет, собственост на собственика. г) Изразът „компанията“ ще означава Канарата ООД. Общите условия са приложими от законодателството на Република България.
11. Участниците участват на свой риск и приемат, че никаква отговорност за злополука или нараняване или загуба или повреда на лично имущество не се носи от инструктора,персонала или служителите на Канарата ООД, освен ако не се докаже, че е причинена от тяхна небрежност.
12. Цени
12.1 Цените и наличността на артикулите и услугите подлежат на промяна без предизвестие, рекламираните на този сайт цени са за направени поръчки и включват ДДС и доставка.
13. Моля, прегледайте другите ни правила, публикувани на този сайт. Тези правила регулират и вашето посещение в училище за оцеляване
14. Всички резервации се правят на сайта на Канарата ООД, чийто търговски адрес е Офис 1, ул. Иванка Горова 2, гр.Трявна 5350, с управител Илко Цанев.
15. За да направите резервация, попълнете и изпратете формуляра за резервация заедно с вашето плащане онлайн. Ще получите потвърждение за резервацията и допълнителни подробности.
16. Канарата ООД си запазва правото да промени рекламирания инструктор на курса по оцеляване.
17. Моля, разберете, че по време на лагеруване и курсове по оцеляване съществуват определени опасности, които трябва да приемете на свой собствен риск. Канарата ООД няма да носи отговорност за болести, наранявания или смърт, претърпени по време на обучение, нито ще носи отговорност за каквито и да е незастраховани загуби на вашето имущество.
18. Канарата ООД не може да носи отговорност за последиците от стачки, индустриални действия, войни, бунтове, болести, карантини, държавна намеса, метеорологични условия или други нежелани събития.
19. Условието на резервацията е, че сте адекватно покрити от застраховка, която трябва да покрие разходите за спасяване с хеликоптер, репатриране и евакуация, ако се разболеете и не може да продължите курса.
20. Представителите на Канарата ООД, различни от Илко Цанев, нямат право да обещават възстановяване на средства по каквато и да е причина, а Канарата ООД няма да бъде обвързано с такова обещание.
21. При авансово плащане на депозит или пълна такса за резервация на някоя от нашите курсове вложителят потвърждава, че е прочел и разбира горните условия за резервация и се съгласява да бъде обвързан с тях.
Канарата ООД иска да имате безопасно, забавно учебно преживяване и ще направи всичко възможно, за да получите това, което искате от курсовете о оцеляване.